Business Emirates #84 (October - November 2019)

w w w . b u s i n e s s e m i r a t e s . a e | B U S I N E S S E M I R A T E S M A G A Z I N E | w w w . r b c d u b a i . o r g ŧŵũžŰŨƀ q ŦŧžŰŨƀ 645= L ' ,' + q ('/ & + 645= 9 772077 090000 Ơž8 Special Topic W + -" ( - Dubai – The Palm ŢŷƅŠ ſťűŠũŷŷ How Empathy drives Business ŹŠŨŷŧ ƃţŵŵŷŦŷ To Beef or not to Beef Exclusive

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=