Business Emirates #95 (August - September 2022)

РАБОТА БУДУЩЕГО ͺͷΨ ʟʏʐʝʦʗʤ ʛʔʠʡǡ ʙʝʡʝʟlsʔ ʐʢʓʢʡ ʠʢʨʔʠʡʑʝʑʏʡlz ʙ ʹͲ͵Ͳ ʒʝʓʢǡ ʔʨʔ ʜʔ ʗʖʝʐʟʔʡʔʜlsǤ ʡʏʙʗʛ ʝʐʟʏʖʝʛǡ ʢʕʔ ʑ ʐʚʗǧ ʕʏʘʧʔʔ ʓʔʠʮʡʗʚʔʡʗʔ ʟlsʜʝʙ ʡʟʢʓʏ ʙʏʟʓʗʜʏʚlzʜʝ ʗʖǧ ʛʔʜʗʡʠʮ ʗ ʜʝʑlsʔ ʟʏʐʝʦʗʔ ʛʔʠʡʏ ʞʝʡʟʔʐʢʭʡ ʝʡ ʚʭʓʔʘ ʞʟʗʜʥʗʞʗʏʚlzʜʝ ʗʜlsʤ ʜʏʑlsʙʝʑǤ ʙʏʙʗʔ ʜʏʑlsʙʗ ʐʢʓʢǧ ʨʔʒʝ ʠʚʔʓʢʔʡ ʟʏʖʑʗʑʏʡlz ʢʕʔ ʠʔʘʦʏʠǡ ʦʡʝʐls ʝʠʡʏʡlzʠʮ ʙʝʜʙʢʟʔʜʡʝʠʞʝʠʝʐʜlsʛ ʑ ʜʔʓʏʚʔʙʝʘ ʞʔʟʠʞʔʙʡʗʑʔǫ MAIN TOPIC 12 / AUGUST – SEPTEMBER 2022 / BUSINESS EMIRATES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=