Business Emirates Kz #23 (November - December 2018)

KAZAKHSTAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AGENDA _____________________________________________ 08. ʞ˓ˈˊˋˇˈː˕˔ˍ˃ˢ ˒˓ˈˏˋˢ Ȃ ˎ˖˚˛ˋˏ ˄ˋˊːˈ˔ˏˈː˃ˏ 10. ʞ˓ˈˏ˟ˈ˓Ǧˏˋːˋ˔˕˓ ʟʙ ʏ˔ˍ˃˓ ʛ˃ˏˋː ˒ˑ˔ˈ˕ˋˎ ʝʏʬ 12. ʜ˃˙ˋˑː˃ˎ˟ː˞ˌ ˇˈː˟ ʝʏʬ ˅ ʏ˔˕˃ːˈ | UAE National Day Celebration in Astana MAIN TOPIC _____________________________________________ 22. ʠˋːˇ˓ˑˏ ˒˓ˑˍ˓˃˔˕ˋː˃˕ˑ˓˃Ǥ ȁ Why Entrepreneurs Procrastinate & How to Overcome It PROPERTY _____________________________________________ 32. ʓ˖˄˃ˌ ˊ˃ ͳͲ ˎˈ˕Ǥ ȁ IMEX RE EXPERT _____________________________________________ 38. ʖ˃˚ˈˏ ˋː˅ˈ˔˕ˋ˓ˑ˅˃˕˟ ˅ ˆ˓˃ˉˇ˃ː˔˕˅ˑ ʙˋ˒˓˃ǫ ȁ Why Russians Are Investing in Cypriot Citizenship 44. ʑ ͳͲ ˓˃ˊ ˄ˑˎ˟˛ˈǤ ȁ E xploring Advantages of a 10x Mindset 52. ʧ˖˅˓˃ ʦ˃ˍ˓ƒ˄ˑ˓˕ˋǣ Ǽʠ˃ˏˑˈ ˆˎ˃˅ːˑˈ Ȃ ˒ˑ˔˕˓ˑǦ ˋ˕˟ ˇˑ˅ˈ˓ˋˈǽǤ ȁ The UAE entrepreneur of Indian origin talks about Russian business approach and perspective 48. ʙ˖ˎ˟˕˖˓˃ ˏ˃ˎˑˆˑ ˄ˋˊːˈ˔˃Ǥ ʝ ˓˃˄ˑ˕ˈ ˗ˋˎˋ˃ˎ˃ ˗ˑːˇ˃ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ ˒˓ˈˇ˒˓ˋːˋˏ˃˕ˈˎ˟˔˕˅˃ Ǽʓ˃ˏ˖ǽ ˅ ʙ˃˓˃ˆ˃ːˇˋː˔ˍˑˌ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋ TOURISM & LEISURE _____________________________________________ 54 Ǽʙˑ˔ˏˋ˚ˈ˔ˍˑˈǽ ˒˖˕ˈ˛ˈ˔˕˅ˋˈǣ ˒ˑ˚ˈˏ˖ ˕˖˓ˋ˔˕˞ ˈˇ˖˕ ː˃ ʐ˃ˌˍˑː˖˓ 58. ʛˈˉˇ˖ː˃˓ˑˇː˃ˢ ːˈˇˈˎˢ ˏˑˇ˞ •’ƒ”ƒ ƒ•Š‹‘ ‡‡ 62. Œƒƒ•’ƒǣ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˢ ˓ˈˎ˃ˍ˔˃ 12 10 54 FREE ZONES _____________________________________________ 66 ʐ˖ˇ˖˜ˈˈ ˗˓ˋǦˊˑːǤ ȁ Future of Free Zones in the UAE 70. ʠ˅ˑ˄ˑˇ˃ ˒˓ˈˇ˒˓ˋːˋˏ˃˕ˈˎˢǤ ȁ Which of the UAE's 49 free zones is the one for your business? CONTENT 6 / NOVEMBER – DECEMBER 2018 / BUSINESS EMIRATES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=