Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 228 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 228 Next Page
Page Background

“Äâà øàãà ñòàíîâÿòñÿ îäíèì,

Äâà ðàçóìà äîñòèãàþò ãàðìîíèè.

Êîãäà ñâåò âñòðå÷àåò òüìó,

äâå äóøè òàíöóþò â ëóííîì ñâåòå.”

ͱ͸͵͸ͼ͸

ͫͺͲ͵͵Ͳͪͷͼ΅

ͪͶͯͼͲͻͼ

·Ͷͪ͵Ά

ͺͽ΁ͷͪΉ ͺͪͫ͸ͼͪ

Pied De Poule

Collection